Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 04.11.2021 klo 18:32 - 20:19

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
11   Mötets laglighet och beslutförhet
12   Protokolljusterare
13   Godkännande av föredragningslistan
14   Datum för byggnads- och miljönämndens sammanträden 2022
15   Beslutanderätt angående upphandlingsärenden
16 Att delta i Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å rf:s projekt Vesistötalkkari
17 Miljötillstånd för strängkompostering av blandat slam från skogsindustrin / Soilfood Oy
18 Rättelseyrkande om rivningslov 434-2020-179
19 Uppdatering av taxan för Lovisa stads miljövårdsmyndighet
20 Uppdatering av Lovisa stads marktäktstaxa
21 Uppdatering av Lappträsk kommuns marktäktstaxa
22 Avgifter för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra myndighetsuppgifter
23 Bygglov 2021-203, Hilding Invest Oy
24 Tjänsteinnehavarbeslut
25 För kännedom
26   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Mettinen Veli-Matti ordförande
Thomasson Daniel vice ordförande
Haddas Anders ledamot
Puolakka Katja ledamot
Mulli Eero ledamot
Oinonen Mari ledamot
Willberg Olli ledamot
Välkepinta Sonja ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Ruusunen Jannica ersättare
Lyytikäinen Heidi miljövårdssekr./föredr./sekreterare
Östman Maud miljövårdsinspektör
Kanervala Anne led.byggnadsinspektör/föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 13.11-19.12.2021  
Början av 13.11.2021