Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 23.09.2021 klo 17:32 - 22:20

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
15   Mötets laglighet och beslutförhet
16   Protokolljusterare
17   Godkännande av föredragningslistan
18 Näringslivsöversikt
19 Muddring i Drottningstranden, val av entreprenör
20 Att genomföra Östra strandbanan genom att delta i projektet, fullmäktigemotion
21 Klimatstrategi för Lovisa för att uppnå kolneutralitet 2030, fullmäktigemotion
22   Ibruktagande av Lantmäteriverkets elektroniska fastighetsöverlåtelsetjänst
23 Centralen för näringsliv och infrastrukturs resurser
24 Ändring av stadsarkitektens arbetsbeskrivning och ansvar
25 Budget för 2022 och ekonomiplan för 2023-2024
26 Budgeten för 2022, investeringar
27 Ekonomiöversikt
28   Tjänsteinnehavarbeslut
29 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Karlsson Mikael ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Wide Roger ledamot
Hento Miia ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Holmström Eeva ledamot
Fellman Annika ledamot
Hagfors Kari ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stst. representant
Isotalo Arja stst. ordförande
Paljakka Sari dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Lindroos Markus infrastrukturchef
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt
Kinnunen Antti lokalchef
Henriksson Eija controller
Sepperi Toni stadsgeodet
Qvis Lotta planerare
Lyytikäinen Heidi miljövårdssekreterare
Okkonen Niina projektchef
Lindström David verkställande direktör, Cursor Oy
Hasanen Ilkka Invest-In direktör, Cursor Oy
Henriksson-Wiberg Janine ordf. Lovisa Företagare rf
Hynninen Elina byråsekr./sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 1.10-21.10.2021  
Början av 01.10.2021 00:00