Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 27.08.2020 klo 17:30 - 19:37

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
94   Mötets laglighet och beslutförhet
95   Protokolljusterare
96   Godkännande av föredragningslistan
97 Ändring av detaljplan, stadsdel 2, Östertull, del av kvarteret 210, Östra Tullgatan/Högvaktsgatan
98 Ändring av detaljplan, stadsdel 11 Valkom, kvarter 1173 samt en del av kvarter 1164 och en del av det närrekreationsområde som gränsar till kvartersdelen (Skeppsbyggarevägen 1)
99 Delårsöversikt 1-6/2020
100   Näringslivs- och infrastrukturnämndens representant till uppdatering av de frivilliga programmen för turism, kultur och skärgård vilka härletts ur stadens strategi
101   Begäran om omprövning av beslut § 132 608/02.05.01/2020
102 Utlåtande om planen för väghållande och trafiken 2021-2024
103 Investeringar under 100 000 euro för 2020
104 Gatuplaner för Drottningstranden, södra delen
105   Omprövning av beslut/Anmärkning om dagvattenavgift 2019 1.7.2020 § 211
106 Omprövning av beslut/Belysning av konditionsstigar 23.6.2020 § 204
107   Tjänsteinnehavarbeslut
108   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Hansson Kenneth suppleant
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Tuomala Kalle-Oskar ungdomsfullm.repr.
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Lindroos Markus infrastrukturchef
Paljakka Sari näringslivschef
Henriksson Eija ekonomiplanerare
Ravi Pirjo sekreterare