Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 28.08.2019 klo 18:00 - 19:40

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
72   Mötets laglighet och beslutförhet
73   Protokolljusterare
74   Godkännande av föredragningslista
75   Ibruktagande av option angående upphandling av städtjänster för Lovisa stad för tiden 1.1-31.12.2020
76 Begäran om omprövning av utbildningschefens beslut 25.6.2019 § 62 - timlärare i huvudsyssla i matematik, fysik och kemi för perioden 1.8.2019-31.7.2020
77 Begäran om omprövning av utbildningschefens beslut 25.6.2019 § 61 - vikarie för lektor i matematik (2119) för perioden 13.8.2019-30.5.2020
78   Begäran om omprövning av utbildningschefens beslut 6.8.2019 § 117 - Besättande av tjänst för tiden 12.8.2019-31.7.2020: Tf specialklasslärare (1082), placeringsställe Lovisavikens skola
79   Utlåtande om ändring av detaljplan och första detaljplan, stadsdel 10, Märlax, kvarteren 1051-1062 och gatu-, trafik-, grön- och vattenområden som gränsar till dessa
80 Nämnden för fostran och bildnings delårsrapport 1-6/2019
81 Uppdatering av den grundläggande utbildningens lokala läroplan i Lovisa
82   Tjänsteinnehavarbeslut
83 Övriga ärenden
84   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Rossi Reeta ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Willner Kristian ledamot
Hurmerinta Anders D. Hannus erättare
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Peräkylä Jere ungdomsfmge repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Åminne Tuula sakkunnig

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 09.09.2019