Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 19.06.2019 klo 17:30 - 19:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
83   Mötets laglighet och beslutförhet
84   Protokolljusterare
85   Godkännande av föredragningslistan
86 Ändring av LOTES-delgeneralplanen (Drottningsstranden)
87 Ändring av detaljplan och första detaljplan, stadsdel 10, Märlax, kvarteren 1051-1062 och gatu-, trafik-, park-, grön- och vattenområdena som gränsar till dessa
88 Avgörande som gäller planeringsbehov, 434-443-1-11
89 Att reda ut kund- och trafikströmmarna för utvecklandet av stadens centrum, fullmäktigemotion
90 Att grunda en ställplats i Bruket i Strömfors, fullmäktigemotion
91 Lovisa - byarnas stad, fullmäktigemotion
92 Val av jordbyggnadsentreprenör för Strömfors närmotionsplats
93 Val av byggnadsentreprenör för Societetshuset
94 Val av VVS-entreprenör för Societetshuset
95 Val av elentreprenör för Societetshuset
96 Ekonomiöversikt
97 Köp av ersättande lokaler av Adapteo Finland Oy
98   Tjänsteinnehavarbeslut
99 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Bruce Marina ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Hansson Kenneth suppleant
Hyvönen Petri suppleant
Staffans Sten suppleant
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Blomberg Ulf projektledningschef
Mäntysaari Maria stadsarkitekt
Paljakka Sari näringslivschef
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 28.6-18.7.2019  
Början av 28.06.2019 00:00