Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 17.11.2021 klo 18:00 - 20:56

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
23   Mötets laglighet och beslutförhet
24   Protokolljusterare
25   Godkännande av föredragningslistan
26   Sammandrag för enkäten Hälsa i skolan 2021 vad gäller Lovisa
27 Välfärdsberättelse för barn och unga 2017-2020 och välfärdsplan för barn och unga 2021-2024
28   Organ som ansvarar för Lovisa stads förebyggande rusmedelsarbete
29   Val av medlemmar i äldrerådet för 2021-2025
30 Uppdatering av de frivilliga programmen för turism, kultur och skärgård vilka härletts ur stadens strategi
31 Kulturens projektunderstöd hösten 2021
32   Kulturpriset 2021
33   Ansökningar om understöd för ungdomskvällar
34   Tjänsteinnehavarbeslut
35   För kännedom
36   Övriga ärenden
37   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Rosenberg Thomas ordförande
Lappalainen Kalevi vice ordförande
Karlsson Håkan ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Siljander Petri ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Isotalo Arja stadsst. ordf.
Möller Elis ungd.fullm. repr.
Yrjölä Ville ungd.fullm. repr.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Iivonen Jaana servicechef, tjänster för barn och ungdom
Karppi Päivi kulturproducent

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 01.12.2021