Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 11.10.2021 klo 17:30 - 21:04

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
56   Mötets laglighet och beslutförhet
57   Protokolljusterare
58 Anhållan om understöd, Svenska Finlands folkting
59   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2021-31.8.2021
60   Fastställande av inkomstskattesatsen för 2022
61   Fastställande av fastighetsskattesatserna för 2022
62   Förslag till tilläggsanslag/servicehuset Lyckans gamla del
63 Försäljning av tilläggsmark till strandtomt nr 92
64 Lokalt kollektivavtal om att förkorta dygnsvilan inom periodarbete
65   Avtalet om att fortsätta att upphandla företagshälsovårdstjänster med option
66   Lokalt avtal om arbetarskyddssamarbete och de arbetarskyddsfullmäktiges verksamhetsförutsättningar perioden 2022-2025
67   Ibruktagande av Lantmäteriverkets elektroniska fastighetsöverlåtelsetjänst
68   Ändring av Rosk´n Roll Oy Ab:s delägaravtal
69 Bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen 2020
70 Klimatstrategi för Lovisa för att uppnå kolneutralitet 2030, fullmäktigemotion
71 Att genomföra Östra strandbanan genom att delta i projektet, fullmäktigemotion
72 Fullmäktigemotioner
73 Invånarinitiativ
74 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
75   Nämndernas och sektionernas beslut
76   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
77   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom I viceordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia II viceordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s I vice ordförande
Lepola Janne fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 18.10-8.11.2021