Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 08.03.2021 klo 17:30 - 19:21

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
55   Mötets laglighet och beslutförhet
56   Protokolljusterare
57 Uppdatering av serviceavtalet om social- och hälsovårdstjänster mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun
58   Begäran om tilläggsanslag för investeringsdelen / Harjurinteen koulus gamla del
59 Utredning till stadsstyrelsen om att ordna intern kontroll och riskhantering
60   Beslutanderätt i upphandlingsärenden för tjänsteinnehavare inom allmän förvaltning och koncernförvaltning
61 Förteckning över beslut om delegering av befogenheter
62 Stadens utlåtande åt Arbets- och näringsministeriet om handlingsplanen för kärnbränsle
63 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
64   Nämndernas och sektionernas beslut
65 Att utöva övertagningsrätt av finska utbildningsektionens beslut 4.3.2021 § 13 angående förskolearrangemangen i Tesjoen koulu och Valkon koulu
66   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Liljestrand Tom ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Sederholm Eva ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Tenhunen Timo utbildningschef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla