Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 25.02.2021 klo 17:30 - 21:51

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
17   Mötets laglighet och beslutförhet
18   Protokolljusterare
19   Godkännande av föredragningslistan
20 Att ge utlåtande till programmet för att främja kulturen och kulturturismen
21 Ändring av detaljplan, stadsdel 5, Södra Åsen, en del av kvarteret 503 samt gatu- och grönområden som gränsar till det, Englandsgatan/Räfsbyvägen
22 Ändring av detaljplan för Strömfors bruk gällande området kring Nådaslottet, Krogbacken, brukets huvudbyggnad och de kringliggande områdena
23 Ändring av detaljplan för Nedre smedjan och Krogbacken i bruket
24 Ändring av detaljplan för fabriksområdet vid Strömfors bruk och området på norra sidan av fabriksområdet
25 Ändring av detaljplan, stadsdel 30 Pernå, Pernå kyrkoby skola
26 Ansökan om undantagslov, 434-405-1-33, Soilfood Oy
27 Avgörande som gäller planeringsbehov, 434-444-1-15, Furunäsvägen 32
28 Näringslivs- och infrastrukturcentralens bokslut och verksamhetsberättelse 2020
29 Skrivelser som lämnats in till näringslivs- och infrastrukturnämnden
30   Svar på frågor som ledamot Hagfors ställt
31 Tätortsskogsåtgärder 2021-2022
32 Byggande av infrastruktur i norra delen av Drottningstranden, val av entreprenör
33 Ekonomiöversikt
34   Tjänsteinnehavarbeslut
35   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Karvonen Juha stst representant
Liljestrand Tom stst ordförande
Paljakka Sari näringslivschef, tf. dir. för centralen för näring
Blomberg Ulf projektledningschef
Lindroos Markus infrastrukturchef
Mäntysaari Maria stadsarkitekt
Kinnunen Antti lokalchef
Pihlman Camilla näringslivs- och sysselsättn.koordinator
Henriksson Eija controller
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 5.3-25.3.2021  
Början av 05.03.2021 00:00