Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 02.07.2020 klo 17:30 - 22:46

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
177   Mötets laglighet och beslutförhet
178   Protokolljusterare
179 Ändring av LOTES-delgeneralplanen (Drottningsstranden)
180 Ändring av detaljplan och första detaljplan, stadsdel 10, Märlax, kvarteren 1051-1062 och gatu-, trafik-, park-, grön- och vattenområdena som gränsar till dessa
181   Försäljningspriserna för tomterna på bostadsmässområdet
182 Program för balansering av ekonomin i Lovisa stad 2020-2022, inklusive konsekvenser för personalen till följd av samarbetsförfarande
183   Att gå med i ett planeringsbolag för projektet östra kustbanan
184   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2020 - 31.5.2020
185   Genmäle till kommunalklagomål (ESAVI/8867/2020)
186 Att befria pensionärer och arbetslösa ifrån att betala avgift för stadens konditionssalar, fullmäktigemotion
187   Nämndernas och sektionernas beslut
188   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
189   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare
Böhme Fredrik ekonomichef
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt
Hahl Tiina planerare
Okkonen Niina projektchef
Lindroos Markus infrastrukturchef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla