Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 02.12.2019 klo 17:30 - 20:34

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
319   Mötets laglighet och beslutförhet
320   Protokolljusterare
321   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
322   Att utse representant vid samkommunsstämma, samkommunen Eteva kuntayhtymä
323   Att välja ekonomisakkunnig, vidaredelegering av befogenhet
324   Stadsfullmäktiges sammanträden 2020
325   Anslagsändringar i budgeten för 2019
326 Godkännande av samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs slutredovisning/bokslut
327 Att flytta verksamheten på Forsby hälsostation till huvudhälsostationens lokaler
328 Budget och ekonomiplan 2020-2022
329 Köp av fastighet, 434-10-1010-3
330 Jämlik produktion av vatten i staden av vattenaffärsverkets vattendistribution, fullmäktigemotion
331   Nämndernas och sektionernas beslut
332   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
333   Uppföljning av antalet begäranden om handlingar och besvär samt arbetsmängd
334 Avtal angående ordnande av fritt bildningsarbete från och med 1.1.2020
335   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Bruce Marina Uutinens ersättare
Thesslund Stefan Liljestrands ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 11.12.2019-02.01.2020.