Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 23.09.2019 klo 17:30 - 20:48

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
245   Mötets laglighet och beslutförhet
246   Protokolljusterare
247   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
248   Att flytta verksamheten på Forsby hälsostation till huvudhälsostationens lokaler
249 Överföring av hemsjukhusverksamheten i Lovisa stad som affärsöverlåtelse till samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
250   Integration av läkemedelsförsörjningen i Lovisa stad som en del av HNS Apoteks verksamhet
251   Fastställande av inkomstskattesatsen för 2020
252   Fastställande av fastighetsskattesatsen för 2020
253   Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag samt val av ny ledamot, näringslivs- och infrastrukturnämnden
254 Östra Nylands regionråd, viljeyttringen för samarbete
255 Bemötande till Vasa förvaltningsdomstol med anledning av besvär, ändring av hamnens verksamhet och tillstånd att inleda verksamheten
256 Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av kommunalbesvär, FM 12.6.2019 § 62 ā€Beviljande av bilförmånā€
257 Att uppmärksamma de kommuninvånare som fyller 100 år, fullmäktigemotion
258 Allokering av hälsovårdscentralläkarresurser, fullmäktigemotion
259   Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
260   Nämndernas och sektionernas beslut
261   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
262   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Malmivaara Jouni Karvonens ersättare
Taipale Tero J. sakkunnig

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla