Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 09.09.2019 klo 17:30 - 21:31

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
222   Mötets laglighet och beslutförhet
223   Protokolljusterare
224   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, af Hällström
225   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Rossi
226 Avbrytande av upphandlingsförfarande/tillbyggnaden av servicehuset Onnela - Lyckan
227 Delårsrapport 1-6/2019
228   Anslag för köp av aktier i Kymmenedalens El Ab
229 Anhållan om understöd, Svenska Finlands folkting
230   Beslut av riksdagens biträdande justitieombudsman angående klagomål om behandling av begäran av handlingar
231 Utlåtande om Räddningsverket i Östra Nylands förslag till budget och ekonomiplan 2020-2022
232 Godkännande av Samkommunen för yrkeutbildning i Östra Nylands bokslut för 2018 och beviljande av ansvarsfrihet för 2018
233   Försäljning av strandtomter
234 Enkät om kommunernas roll som producerare av social- och hälsovårdstjänster i social- och hälsovårdsreformen
235 Utlåtande om planen för väghållande och trafiken 2020-2023
236 Idrottshallen i idrottsparken, fullmäktigemotion
237 Ett nytt projekt för att bygga ett flervåningshus för hyresboende i centrum, fullmäktigemotion
238 Införskaffande av Isnäs hamnområde, fullmäktigemotion
239 Att upphöra med torgavgifter, fullmäktigemotion
240 En bastu till Ekudden, fullmäktigemotion
241 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
242   Nämndernas och sektionernas beslut
243   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
244   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 13.9-4.10.2019.