Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 08.10.2018 klo 17:30 - 22:38

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
251   Mötets laglighet och beslutförhet
252   Protokolljusterare
253 Lovisa stads deltagande i Turun yliopistos projekt SATAKUNTA
254 Att ändra grundavtalet för Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
255 Att godkänna aktieägaravtalet för EdupoliPointCollege Oy
256   Fortsättning av utbetalning av hemvårdsstödets kommuntillägg från och med 1.1.2019
257   Att fatta beslut om fortsättningen för Emil-hemmets verksamhet
258   Begäran om förslag till deltagare i försvarskurs
259 Bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen 2017
260   Delårsrapport 1-8/2018
261 Fastställande av fastighetsskattesatsen för 2019
262   Fastställande av inkomstskattesatsen för 2019
263 Förslag till tilläggsanslag till investeringsdelen / Harjurinteen koulus nya del
264 Förslag till tilläggsanslag till investeringsdelen / Harjurinteen koulus och Loviisan lukios ersättande lokaler
265   Förslag till tilläggsanslag till investeringsdelen / Ambulansstationen i Gammelby
266 Utarrendering av tomt för uppförande av lokaler för produktion och affärsverksamhet - Tikander Invest Oy Ab
267 Lovisa turiststrategi, fullmäktigemotion
268 Fullmäktigemotioner
269 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
270   Nämndernas och sektionernas beslut
271   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
272   Övriga ärenden
273   Suomenlahden Telakka Oy, fyllande av vattenområde vid Lovisa hamn, Lovisa
274 Utlåtande om planen för väghållande och trafiken 2019-2022
275   Förhandssamtycke till Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nylands fastighetsförsäljning
276 Invånarinitiativ
277   Val av direktör för centralen stadskansliet
278   Val av direktör för centralen för bildning och välfärd

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Grönholm Thomas bildningsdirektör
Putus Tuula sakkunnig