Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 24.09.2018 klo 17:00 - 21:58

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
236   Mötets laglighet och beslutförhet
237   Protokolljusterare
238 Att främja skyddandet av skogsområden i stadens ägo
239 Idrottspolitiskt program
240   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
241 Lovisa stads utlåtande om planutkastet till landskapsplan för Kymmenedalen 2040
242   Att bevilja stadsdirektören rätt resa till kommundirektörskonferens 26-28.9.2018
243 Utlåtande om utkast till regeringens proposition om en lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och vissa lagar som har samband med den
244 Utredning om lönsamheten av de i staden verksamma företagen som ett medel för att följa upp samfundsskatten, fullmäktigemotion
245 Anmälning av fullmäktigeledamöternas bindningar, fullmäktigemotion
246 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
247   Nämndernas och sektionernas beslut
248   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
249   Övriga ärenden
250   Riksdagens justitieombudsmans begäran om utredning med anledning av klagomål

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Martin Lasse representant för ungdomsfullmäktige
Turku Roger Karlssons ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare
Frondén Sten utvecklingsdirektör
Lehti Susanna sakkunnig
Rosenström Jan personalchef
Saarnio-Jokinen Anne arbetshälsokoordinaator
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Lyytikäinen Heidi miljövårdssekreterare
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväsendet

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla