Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2020/526

Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen. Plan över muddringsarbete i Lovisa på det samfällda vattenområdet 434-463-876-4 utanför fastighet 434-463-5-153.

En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen.

Plan över muddringsarbete i Lovisa på det samfällda vattenområdet 434-463-876-4 utanför fastighet 434-463-5-153.

Enligt 2 kap. 6 § i vattenlagen får den, som lider av uppslamning, ett grund eller en annan jämförbar olägenhet vid nyttjandet av ett vattendrag, utan samtycke av den som äger vattenområdet vidta åtgärder som behövs för att undanröja olägenheten. Denna rätt förutsätter att muddrings- eller slåtterarbetet inte kräver tillstånd enligt vattenlagen och att arbetet inte medför avsevärd olägenhet för ägaren eller sådan förorening av miljön i vattenområdet som avses i miljöskyddslagen.

Enligt vattenlagen ska en muddring och en slåtter av växtlighet anmälas till NTM-centralen och ägaren av vattenområdet 30 dygn innan åtgärden genomförs. Åt ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område kan ärendet underrättas genom att publicera information om underrättelsen på NTM-centralens och kommunens webbplats.

Delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga, alltså 23.10.2020. Den här kungörelsen finns till allmänt påseende under tiden 16.10– 22.11.2020 på NMT-centralens webbsida på adressen: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset  Dokumenten som finns till påseende kan bes från Nylands NTMcentrals: registratorskontor: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.

Ytterligare information Juha Kuvaja, tfn 0295 021 413, e-post: juha.kuvaja@ely-keskus.fi

Avsändare: Närings, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Publicerad: 16.10.2020 09.51Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi