Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2020/514

Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan, Kreate Rata Oy

Miljövårdsinspektören i Lovisa stad har 12.10.2020 fattat ett beslut med anledning av Kreate Rata Oy:s anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) om tillfälligt reparationsarbete som orsakar buller. Beslutet möjliggör att inleda verksamheten trots eventuellt sökande av ändring.

Arbetet gäller reparation av banan Lahtis-Lovisa på avsnittet mellan Riksväg 6 och Skinnarby, i Lovisa.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 13.10–19.11.2020 på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades dvs. 20.10.2020.

Det här beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Vasa förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Besvärstiden upphör 19.11.2020. Ytterligare upplysningar ger miljövårdsinspektör Maud Östman, tfn 0440 555 413, e-post: fornamn.efternamn@loviisa.fi.

Avsändare: Miljövårdsinspektör
Publicerad: 12.10.2020 14.35Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi